نحوه عضویت در اتاق بازرگانی تهران

»آيين نامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران «
آيين نامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374/7/1شوراي
عالي نظارت بر اتاق ايران
در اجراي مفاد بند الف و تبصره 2ماده 9قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15اسفند ماه
1369و اطلاعيه مهم مصوب 15آذر ماه 1373آن، شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني و
صنايع و معادن و موارد تعليق يا لغو عضويت را به شرح زير در جلسه مورخ 1374/7/1تصويب نمود
.
ماده -1شرايط عضويت
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در ايران به امور بازرگاني، صنعتي، معدني و خدمات وابسته به اين نوع فعاليتها اشتغال دارند،
مي توانند با رعايت شرايط زير به عضويت اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن درآيند
.
-1/1اشخاص حقيقي
-1/1/1داشتن حداقل 23سال شمسي.
۲
-2/1/1داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان مشمول.
-3/1/1ارائه مداركي از قبيل مجوز تأسيس و بهره برداري، پروانه كسب، سند مالكيت، اجاره نامه محل كسب به عنوان دليل
اشتغال به امور بازرگاني، صنعتي، معدني و خدمات وابسته، يا ارائه مدرك تحصيلي دانشگاهي در زمينه هاي مزبور
.
-4/1/1تأييد صلاحيت اخلاقي – تجربي – مالي متقاضي توسط دو تن از دارندگان كارت عضويت اتاق يا كارت بازرگاني با
3سال سابقه يا تأييد 2نفر از اعضاء هيأت نمايندگان اتاق ذيربط
.
-5/1/1امضاء تعهد نامه موضوع ماده 2آيين نامه.
-6/1/1گواهي نداشتن سوء پيشينه.
-7/1/1گواهي ثبت در دفتر تجارتي از حوزه مربوط.
-8/1/1داشتن محل كار با ارائه مدارك مثبته و ارائه تغييرات بعدي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.
-9/1/1دو قطعه عكس تمام رخ 6*4جديد.
-10/1/1تصوير شناسنامه.
-11/1/1پرداخت حق عضويت.
-2/1اشخاص حقوقي
-1/2/1كارت عضويت اشخاص حقوقي كه در زمينه موضوع فعاليت اتاق به امور اقتصادي اشتغال دارند، بنا به درخواست
متقاضي به نام مدير عامل يا رئيس هيئت مديره صادر خواهد شد
.
-2/2/1گيرنده كارت بايد حائز شرايط مندرج در بندهاي 1/1/2 ،1/1/1و 1/1/6باشد و تعهدنامه موضوع ماده 2آيين نامه را
به نمايندگي از سوي شخص حقوقي امضاء نمايد
.
-3/2/1گواهي ثبت در دفتر تجارتي از حوزه مربوط.
-4/2/1دو قطعه عكس تمام رخ 6*4گيرنده كارت.
۳
-5/2/1تصوير شناسنامه گيرنده كارت.
-6/2/1تصوير مدرك تأسيس و آخرين تغييرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمي.
-7/2/1پرداخت حق عضويت.
تبصره -1اشخاص حقوقي كه در شهرستانها داراي شعب هستند مي توانند براي مدير شعبه مربوط درخواست عضويت در
اتاق شهرستان را بنمايند
.
مدير شعبه نيز بايد حائز همان شرايطي باشد كه براي عضويت مدير عامل يا رئيس هيئت مديره لازم است.
تبصره -2اعم از حقيقي و حقوقي كه مجوز قانوني براي فعاليت اقتصادي در ايران داشته و حائز شرايط عضويت در اتاق
باشند، به جاي تصوير شناسنامه گيرنده كارت، تصوير گذرنامه او را ضميمه ساير مدارك خواهند نمود
.
ماده -2تعهدنامه
كليه متقاضيان عضويت يا تجديد عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران موظفند تعهدنامه زير
را امضاء نمايند
.
بسمه تعالي
تعهدنامه عضويت در اتاقهاي بازرگاني وصنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
اينجانب ……………. )شخص حقيقي يا حقوقي ( متقاضي عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شهرستان ………………
بدينوسيله اعلام تعهد مي نمايم
-1شايستگي اخلاقي و اجتماعي و مالي لازم براي استفاده سالم از كارت عضويت و بهره گيري از خدمات اتاق و همكاري با

٤
آن را دارا هستم.
-2در اشتغال به فعاليت هاي بازرگاني، توليدي و خدماتي همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و رعايت امانت
و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاري را در عمليات و معاملات خود نموده و به پيمانها و قراردادها و رعايت قوانين مقرر
پايبند خواهم بود
.
-3در جهت حل و فصل دوستانه و مسالمت آميز كليه اختلافاتي كه در جريان يا بر اثر عمليات يا معاملات تجاري اينجانب
بوجود آيد، نهايت كوشش را خواهم نمود
.
-4از هر فعل يا ترك فعلي كه به امنيت اقتصادي داخلي يا خارجي كشور لطمه بزند و اعتبار جمهوري اسلامي ايران را
خدشه دار نمايد پرهيز خواهم نمود
.
-5مساعي خود را براي تقويت جايگاه اتاق و مشاركت در بهبود و پيشبرد امور آن بكار خواهم بست.
-6در صورت تخلف از مفاد اين تعهدنامه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران حق تصميم گيري در مورد
تعليق يا لغو عضويت يا محروم نمودن اينجانب از خدماتي را كه توسط اتاق ارائه ميشود خواهد داشت و پيامدهاي آن را مي
پذيرم
.
امضاء و مهر
ماده -3تعداد و مدت اعتبار كارت عضويت
-1/3هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند بيش از يك كارت عضويت داشته باشد، مگر در مواردي كه شخص حقيقي
علاوه بر دريافت كارت عضويت براي خود به عنوان نماينده يك شخصيت حقوقي نيز به عضويت اتاق درآيد
.
كارتهايي كه طبق تبصره 1ماده 1براي شعبات اشخاص حقوقي صادر مي گردد، تضاعف كارت تلقي مي شود.
٥
-2/3مدت اعتبار كارت عضويت 1سال است كه با تقاضاي عضو و بقاي شرايط عضويت، قابل تمديد خواهد بود.
ماده -4تعليق و لغو عضويت
عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن با وقوع شرايط زير بسته به مورد به حال تعليق در
مي آيد و يا لغو مي گردد
.
-1تصميمات مراجع قضائي به تعليق يا لغو عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن.
-2سلب يكي از شرايط عضويت.
-3نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده 2آيين نامه و ارتكاب با تخلفات مغاير شئونات و اخلاق تجاري.
تبصره -1رسيدگي و اتخاذ تصميم در موارد 2و 3فوق با كميسيون موضوع ماده 5اين آيين نامه خواهد بود.
تبصره -2اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن موظفند كه تصميمات موضوع بند 1 اجرا و مراتب را به اتاق ايران اعلام نمايند.

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت شرکت و مراحل ثبت شرکت ، ثبت برند و ثبت علائم تجاری با کارشناسان ما تماس بگیرید.